جریان لایه ای بین دو لوله درون هم

نویسنده

چکیده

در این مقاله مسئله جریان لایه ای یک سیال از بین دو لوله متداخل مورد مطالعه قرار گرفته است با استفاده از معادلات ناویه –استکس ابتدا مسئله به طور تحلیلی حل شده و روابطی برای توزیع سرعت ، دبی و ضریب مالش دارسی –ویسباخ بدست آمده است سپس توزیع نسبی سرعت دبی و ضریب مالش برای حدود وسیعی از اندازه و وضعیت نسبی دو لوله متداخل با کمک کامپیوتر به طور عددی محاسبه و نتایج درجه اولی خلاصه شده و در شکلهایی نشان داده شده است اثر خارج از مرکزیت بر روی دبی نیز بازاء حدود وسیعی از خارج از مرکزیت نسبی E و نسبت b/a (که در آن a و b به ترتیب اشعه دوایر داخلی و خارجی هستند ) تعیین شده است یک روش تقریبی برای حل مسئله پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این روش و روش دقیق با یکدیگر مقایسه گشته اند .