طریقه مطالعه فلدسپاتها بوسیله میکروسکوپ الکترونی بروش ترانسفورماسیون الکترونها و تهیه عکسهای دیفراکسیونی از ساختمان داخلی آنها

نویسنده