محاسبه نیروهای داخلی و تعیین مقاطع اعضاء خرپاهای مسطح و فضائی معین و نامعین ، حل خرپاهای وراندل بکمک حسابگر الکترونیک ( کامپیوتر)