کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی

نویسندگان

چکیده

چون برای سازه بزرگ و پیچیده ای مانند سازه کشتی تحلیل کل سازه به همراه جزییات آن یکجا ممکن نیست لذا در عمل سازه کشتی را به صورت یک تیر جعبه ای جدار نازک تحلیل نموده و سپس آن را به یکسری زیرسازه تحت عنوان مدول بدنه تفکیک می نمایند این زیرسازه ها که معمولاٌ به صورت بخشی از یک تیر جعبه ای انتخاب می شوند بستگی کامل به کاربری کشتی خواهند داشت و چون در ساخت آنها از انواع عناصر سازه یی مانند تیرها ستونها و ورقهای سخت شده استفاده می شوند لذا کار تحلیل آنها رابه دو بخش تحلیل سیستم باربر عرضی و تحلیل سیستم باربر طولی تقسیم می نمایند .
هدفی که در این مقاله دنبال شده است تدوین اجزای مناسب جهت تحلیل سیستمهای باربر کشتی با استفاده از روش اجزای محدود و متعاقباً کاربرد آنها در برنامه کامپیوتری است که با امکانات سخت افزاری موجود در کشور سازگار باشد .