بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال و نفوذ آن به سیم پیچ مبدل به کمک شبیه سازی مونت کارلو

نویسندگان

چکیده

در این مقاله شکل موج صاعقه ای که به خط انتقال برخورد میکند و در آن منتشر می شود با توجه به تابع توزیع پارامترهای این شکل موج مدل شده است سپس بر مبنای روش شبیه سازی مونت کارلو برخورد صاعقه به خط انتشار و سپس نفوذ آن به سیم پیچ مبدل شبیه سازی شده است با توجه نتایج شبیه سازی اضافه ولتاژهای ایجاد شده در مبدل مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده است که در لحظات اولیه برخورد موج به مبدل اضافه ولتاژهایی در ورودی آن به وجود می آید که مقدارآن اگر به روش قطعی مشخص گردد نتیجه بسیار بدبینانه است ولی به کمک شبیه سازی مونت کارلو می توان به نتایج واقع بینانه تری رسید .
در این مقاله مشخص شده است که میانگین حداکثر اضافه ولتاژی که در هر گره به دست می آید کمتر از مقدای است که به روش قطعی ( با شکل موج استانده صاعقه ) مشخص می شود و نود درصد اضافه ولتاژهای به وجود آمده در فاصله - µ تا 2+ µ قرار می گیرند همچنین مشخص شده است که با افزایش ظرفیتهای خازنی مبدل دامنه اضافه ولتاژهای به وجود آمده کاهش می یابند ولی در عوض نوسانات ولتاژ در مبدل دیرتر میرا می شوند .