ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

نویسندگان

چکیده

مطالعه و بررسی سازه های پرنده نشان می دهد که به دست آوردن حداقل دقت مناسب در محاسبه و تحلیل این سازه ها بطوریکه با خطاهای ساخت سازگار باشد از اهمیت خاصی برخوردار است برای این منظور آزمایشهای متعددی در موسسه آگارد در زمینه سازه ها صورت گرفته که در این مقاله به صورت مختصر نتیجه یکی از آزمایشها که بر روی نمونه ای از بال هواپیما انجام شده ارائه می شود .
مهندسین محاسب و طراح سازه هواپیما روشهای متعددی را برای مدل سازی این سازه ها به کار می برند با مطالعه این روشها و میزان کارایی و دقت هریک می توان روشی مناسب و بهینه برای مدل سازی این قبیل سازه ها انتخاب نمود مقاله حاضر نتیجه این مطالعه را با ارائه مدلی مناسب با کارایی و دقت لازم در اختیار می گذارد .