شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی

نویسندگان

چکیده

مدل ریاضی جذب در ستونهای پر شده با جاذبهای متخلخل جهت جداسازی محلول های چند جزیی ارائه گردیده و به روش عددی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .
در مدل ریاضی ارائه شده شرایط پراکندگی محوری و تغییر سرعت خطی سیال در طول ستون جذب در نظر گرفته شده است میان فاز جذب شده و سیال موجود در حفره های داخلی جاذب حالت تعادل بر قرار است و رفتار تعادلی اجزا توسط مدل جذب چند جزیی (لانگمیر) بیان می شود .
حل عددی مدل ریاضی جذب بر اساس روش اصلاح شده لاکس-وندرف انجام گرفته است و پاسخ بستر جذب در دو حالت مختلف به دست آمده است : یکی در مقابل تزریق پله یی خوراک و دیگری در مقابل تزریق ضربه یی خوراک در هریک از این دو حالت اثر شرایط عملیاتی و پارامترهای شیمی – فیزیکی جذب بر روی نتایج حاصل از مدل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است مدل کامپیوتری حاضر به خوبی می تواند برای جداسازی در ستونهای پر شده مورد استفاده قرار گیرد مدل دینامیک ارائه شده به خوبی می تواند پاسخ سیستم را در مرحله دفع توسط روش جابه جایی با حلال نشان دهد .