تاثیر تغییرات ضریب انبساط سیالات در جابجائی آزاد

نویسنده

چکیده

ضریب انبساط حجمی دارای اهمیت زیادی در محاسبه ضریب انتقال حرارت در جابجائی آزاد است.این ضریب نسبت مستقیم با نیروی غوطه ور بودن داشته و خود این نیرو در اثر تغییرات جرم مخصوص سیال با درجه حرارت تغییر نماید. تغییرات جرم مخصوص باعث تغییر ضریب انبساط حجمی است و باید درجه حرارتی را تعیین نمود که تحت آن این ضریب محاسبه گردد.در این مقاله تاثیر تغییرات این ضریب بر روی عدد نوسلت نشان داده شده است. اگر این ضریب در درجه حرارت دیوار محاسبه گردد،عدد نوسلت حاصله کمتر از مقدار اندازه گیری شده بوده و اگر در درجه حرارت جریان سیال اندازه گیری گردد تا حدود 20% برای آب بیشتر از عدد نوسلت اندازه گیری شده خواهد بود. آزمایش ها نشان داده است که برای به دست آوردن مطابقت خوب بین نتایج ریاضی و آزمایشی، بهتراست این ضریب در درجه حرارت مراجعه،متوسط عددی درجات حرارت دیوار گرم و جریان سیال گردد.