تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش روش تحلیلی لوی برای موضوع خمش ورق‌های چندلایه کامپوزیتی شامل لایه‌های پیزوالکتریک بررسی شده است. به کمک این روش می‌توان چندلایه‌های ترکیبی متعامد و زاویه‌دار پادمتقارن مستطیلی شکل را که دو لبه موازی آنها مقید به تکیه‌گاه ساده و دو لبه دیگر آنها شرایط مرزی دلخواه دارند تحلیل کرد. معادلات تعادل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ورق‌ها استخراج و بر حسب نوع کلاس کریستالوگرافی لایه‌های پیزوالکتریک دسته‌بندی شده‌اند. نتایج عددی برای چند موضوع مختلف با بارگذاری الکترومکانیکی ارایه و در صورت امکان با نتایج حاصل از روش ناویر و نیز نتایج ثبت شده در سایر مقالات مقایسه شده است. علاوه بر این، توانایی روش لوی در تحلیل استاتیکی چندلایه-های کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک مورد بحث قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که در روش حل لوی، امکان در نظر گرفتن همزمان همه نیروها و ممان‌های پیزوالکتریک میسر نیست.

کلیدواژه‌ها