فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، فرآیند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش حدود 9 با استفاده از روش المان محدود و آزمایش‌های تجربی انجام گرفته است. کشش استوانه‌های با نسبت کشش بالا بدون عملیات آنیل در وسط فرآیند بسیار مشکل است و از طرفی اضافه کردن عملیات آنیل به فرایند تولید این قطعات، باعث افزایش هزینه و زمان تولید می‌شود. در این پژوهش استوانه‌ای با نسبت کشش حدود 9 از بلانک اولیه به ضخامت 0.6 و قطر 36 میلی‌متر با وجود آنیل حرارتی در مراحل محدودی از فرآیند، تولید شده است. نسبت کشش برای مراحل مختلف کشش با استفاده از روش المان محدود تعیین و سپس درستی نتایج با آزمایش‌های تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیند کشش عمیق با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS/Explicit شبیه‌سازی شده و آزمایش‌های تجربی برای ساخت استوانه‌ای به قطر 4 میلی‌متر و ارتفاع 70 میلی‌متر از بلانک به قطر 36 میلی‌متر انجام گرفته است. تأثیر عوامل اساسی فرآیند با استفاده از روش المان محدود بررسی شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است. مقایسه نتایج مطابقت خوبی را نشان می‌دهد. توزیع ضخامت قطعات حاصل ازروش المان محدود و آزمایش‌های تجربی در تعدادی از مراحل کشش مقایسه و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها