ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

برای جلوگیری از وقوع ایرداهای محتمل در فرآیند هیدروفرمینگ لوله (کمانش، چروکیدگی و ترکیدگی)، تعیین مسیر بارگذاری مناسب (فشار داخلی- جا‌به‌جایی محوری) ضروری به نظر می‌رسد. در فعالیت حاضر با استفاده از روابط تئوریک موجود در زمینه پایداری و شکست، امکان محاسبه شاخص‌های نازک‌شدگی (ترکیدگی) و چروکیدگی در تحلیل عددی اجزای محدود فرآیند مهیا شده است. با به کارگیری زبان طراحی پارامتری نرم‌افزار Ansys یا APDL1 ، دو ماکروی پیش‌بینی‌کننده چروکیدگی و شکست ایجاد شده است. هنگام حل گام به گام توسط نرم‌افزار، مقادیر عددی شاخص‌های ترکیدگی و چروکیدگی در همه المان‌ها محاسبه می‌شوند که مقایسه این مقادیر با مقادیر بحرانی این شاخص‌ها در آستانه چروکیدگی و ترکیدگی، قضاوت درباره درستی مسیر بارگذاری انتخاب‌شده را برای طراح ممکن مند.

کلیدواژه‌ها