به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه زلزله

چکیده

در این مطالعه آسیب‌پذیری دیواره‌ی غربی معدن مس سرچشمه با ظرفیت لغزش بالاتر، برآورد شده است. برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در این معدن، ابتدا خطر زمین‌لرزه با تعریف چشمه‌های لرزه‌زا و تعیین پارامترهای لرزه‌خیزی در هر یک از این چشمه‌ها، به دست آمده است. سپس برای تعیین مؤثرترین چشمه در برآورد خطر زمین‌لرزه، از جدایش خطر استفاده شده و با استفاده از رهیافت نیومارک و برآورد شتاب بحرانی و شدت آریاس در این ساختگاه، مقدار جابه‌جایی نیومارک در راستای لغزش در دیواره‌ی غربی معدن به دست آمده است. در نهایت بیشینه‌ احتمال لغزش و یا به عبارتی میزان آسیب‌پذیری در این دیواره محاسبه شده است که با این داده‌ها برای اولین بار در معادن ایران ریسک زمین لرزه در این ساختگاه به دست آمده است. مقدار ریسک زمین‌لرزه در این ساختگاه با استناد به داده‌های ذکر شده 07/0 مقدار خسارت مالی کلی به معدن برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها