تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه قزوین

چکیده

مدل‌سازی هندسی و عیاری ذخایر معدنی، بخش مهمی از فرآیند طرّاحی معدن است. در این ارتباط دو دسته چالش عمده قابل بررسی است. دستة اول مربوط به تئوری و الگوریتم ساخت نرم‌افزار و دستة دوم مرتبط با قضاوت‌های مهندسی و کاربری نرم‌افزار بوده که اغلب از شرایطی نظیر هندسة پیچیده و مرزهای نامعلوم کانسار ناشی می‌شوند. در این تحقیق به دسته دوم پرداخته و پارامتر‌های متعدّدی که بر مدل نهایی تأثیرگذار هستند ارزیابی شده‌اند. برخی از پارامتر‌ها نظیر پارامترهای ساخت مدل بلوکی و چگونگی ساخت قاب‌های سیمی به نرم‌افزار و روش مدل‌سازی اختصاص دارند. برخی دیگر صرف‌نظر از نرم‌افزار مدل‌سازی، حالت عمومی داشته و بین تمام روش‌های مدل‌سازی مشترک هستند، همانند فاصلة جستجو و تعداد حداقل نمونه‌ها. چگونگی و میزان تأثیر این پارامتر‌ها روی مدل کانسار مس پورفیری سونگون ارزیابی شده است و مهم‌ترین متغیّرها مربوط به پارامترهای جستجو (فاصلة جستجو، تعداد حداقل نمونه‌ها و جستجوی هشت قسمتی) تعیین شده‏اند. شاخص ارزیابی، میزان محتوی فلزی کانسار است.

کلیدواژه‌ها