بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نظر به اهمیت موضوع طبقه‌بندی مواد در مدارهای خردایش، با نمونه‌گیری به مدت یک هفته از خوراک، سرریز و ته‌ریز هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه موجود در مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی، عملکرد این هیدروسیکلون‌ها بررسی شد. در این راستا ابتدا نمونه‌های تهیه شده تجزیه سرندی و پس از رسم نمودارهای دانه‌بندی بخش‌های مختلف (شامل خوراک، ته‌ریز و سرریز هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه)، d80 آنها محاسبه شد. نتایج حاصل، d80های میانگین بخش‌های مختلف خوراک، ته‌ریز و سرریز هیدروسیکلون اولیه را به دست داد که به ترتیب برابر 7/238، 5/236 و 9/100 میکرون و برای خوراک و ته‌ریز هیدروسیکلون ثانویه به ترتیب برابر 9/100 و 1/94 میکرون بودند. درباره هیدروسیکلون‌ اولیه با رسم منحنی‌های توزیع و حد جدایش‌های حاصل از آنها، حد جدایش‌های واقعی و اصلاح شده به ترتیب برابر 35 و 45 میکرون به دست آمد، در حالی که بر اساس طراحی، این مقدار معادل 100 میکرون در نظر گرفته شده است. با توجه به عملکرد نامطلوب این هیدروسیکلون، سعی شد تا با نرم‌افزارهای شبیه‌سازی بررسی شود. نتایج حاصل درباره هیدروسیکلون اولیه، حاکی از حد جدایش 80 میکرونی و افت فشار 30/192 کیلوپاسکال در طبقه‌بندی ابعادی ذرات بود. در ادامه مقدار باردرگردش معادل 84/931 درصد به دست آمد (در طراحی اولیه کارخانه، این مقدار معادل 150 درصد در نظر گرفته شده است) و مشخص شد که یکی از دلایل اصلی بالا بودن باردرگردش می‌تواند نرخ خوراک‌دهی بالا به هیدروسیکلون ‌باشد. بنابراین برای رفع این مشکل، به بررسی نتایج احتمالی حاصل از اضافه کردن یک هیدروسیکلون به صورت سری و یا موازی در مدار خردایش به کمک نرم‌افزار BMCS پرداخته شد. نتایج حاصل از جانمایی هیدروسیکلون به صورت موازی دلالت بر به دست آمدن حد جدایش 86 میکرون با افت فشار 91/62 کیلوپاسکال را داشت که برای مدار مطلوب است.

کلیدواژه‌ها