تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آزمایش‌های فلوتاسیون برای فلوته کردن سرب و روی روی نمونه‌ای با 4/2% سرب، 0/8% روی و 0/10% آهن از معدن گوشفیل انجام شد که کانه‌های با ارزش آن اغلب از نوع اکسیده بود. نتایج حاصل نشان داد که کانه‌های سرب در pH‌های 5/9 و 5/11 قابلیت فلوته شدن دارند و به نظر می‌رسد که ناشی از وجود دو یا چند نوع کانه سرب باشد. از نظر خردایش وقتی که ذرات ابعاد ریزتر از mµ100 دارند، بهترین نتیجه حاصل شد. استفاده از کلکتور‌های مختلف برای فلوتاسیون روی نشان ‌داد که بازیابی فلوتاسیون روی پایین بوده و قسمت اعظم روی موجود بازیابی نشد و در بهترین حالت با استفاده از آرماک-تی به عنوان کلکتور، بازیابی روی به 27% رسید. از این رو فرآیند فلوتاسیون برای بازیابی روی مناسب نبود، ولی در مورد سرب در نهایت می‌توان به بازیابی در حدود 70% سرب با عیار بیش از 40% رسید.

کلیدواژه‌ها