شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

4 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

چکیده

فناوری شبیه‏سازی مدارهای آسیا از حدود 30 سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته ‏است و همچنان با توسعه مدل‌های ریاضی جدید که دستگاه‌های مختلف در مسیرهای فرآوری را شبیه‏سازی می‏کنند، کامل‌تر و توان‏مندتر می‏شود. اینک شبیه‏سازی و مدلسازی مدارهای فرآوری تا حدودی به راحتی قابل انجام است. برای شبیه‏سازی مدار خردایش فعلی کارخانه فسفات اسفوردی، ابتدا اقدام به اندازه‌گیری تابع شکست و انتخاب (در مقیاس آزمایشگاهی) نمونه خوراک ورودی به آسیای گلوله‌ای شد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، حداکثر مقدار تابع انتخاب (میزان تمایل ذرات برای شکسته شدن)، برای سایز 600 میکرون، برابر min-1011886/0 به دست آمد. سپس با استفاده از نرم‌افزار NGOTC و زمان ماند اندازه‌گیری شده در آسیا (مقدار متوسط زمان ماند ذرات در آسیای گلوله‏ای) برابر 07/2 (حداکثر 20) دقیقه به دست آمد. مقدار تابع انتخاب ماده معدنی در مقیاس صنعتی مورد محاسبه قرار گرفت و تأثیر استفاده از گلوله با قطر‌های مختلف بر روی آن اندازه‌گیری شد. با انجام این بررسی‌ها مشخص شد که با استفاده از گلوله‌هایی با قطر 25 میلی‌متر، حداکثر تابع انتخاب برابر min-1‌5238/2 حاصل می‏گردد. در انتها نیز به کمک نرم‌افزار BMCS و با اطلاعات طراحی اولیه کارخانه و نیز نتایج به‌ دست آمده از آزمایش‌ها، اقدام به شبیه‌سازی پارامترها (دانه‌بندی‌های خروجی، درصد جامد و غیره) و مقایسه نتایج حاصل از آنها گردید. مقایسه نتایج نشان داد که روند نمودارها در مدار واقعی و مدار شبیه‏سازی ‏شده یکسان و تا حدودی به هم نزدیک هستند، که این موضوع نشان‏ دهنده صحت شبیه‏سازی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها