بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی

نویسندگان

چکیده

افت فشار جریان جوششی مبرد a134R- درون لوله افقی مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه‌گیری مورد‌نیاز مانند ترمو کوپل، دبی سنج، فشار سنج و دستگاه اندازه گیری افت فشار می‌باشد. این سیستم شامل سه اواپراتور گرم شونده با هیتر الکتریکی می‌باشد که به ترتیب اواپراتور اولیه، تست اواپراتور و اواپراتور ثانویه نامیده می‌شوند. داده های آزمایشگاهی افت فشار جریان دو فاز جوششی مبرد a134R- درون لوله افقی به قطر داخلی mm 5/7 و در محدوده سرعت جرمی kg/m2s 136-54 و کیفیت بخار 1-2/0 بدست آمده است. این داده ها با هفت رابطه محاسبه افت فشار جریان دو فاز جوششی مقایسه شده و در نهایت بهترین رابطه انتخاب گردیده و بر اساس آن رابطه جدیدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها