تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن

نویسندگان

چکیده

پیش?بینی رفتار سدهای بتنی در هنگام زلزله، یکی از مسائل مهم در دینامیک سازه‌یهاست. یکی از روش?های موجود برای این منظور، روش مودال می?باشد که به دلیل کاهش درجات آزادی سیستم، از سرعت و کارایی بالایی برخوردار است. در این مقاله، دو روش برای تحلیل مودال سدهای قوسی در محدوده‌یی زمان بررسی می?شود و نتایج آن با روش مستقیم، به عنوان روش دقیق مقایسه می?گردد؛ روش مودال غیروابسته، از مدهای مستقل سد و آبِ مخزن استفاده می?کند و روش مودال وابسته که بر اساس مدهای سیستم وابسته‌یی سد و آبِ مخزن می?باشد. برای محاسبه‌یی مد?های سیستم وابسته، لازم است یک مسئله‌یی مقدار ویژه‌یی نامتقارن حل شود، که احتیاج به برنامه‌ینویسی پیچیده‌یای دارد؛ ولی در روش مودال غیروابسته، با حل یک مسئله‌یی متقارن که از حذف بخش?های نامتقارن مسئله‌یی اولیه بدست آمده، شکل مدهایی بدست می?آید که می?توان برای تحلیل از آن?ها استفاده کرد. سد بتنی قوسی شهید رجایی به عنوان مثال کنترلی انتخاب شده و تعداد مدهای لازم برای رسیدن به جواب دقیق برای این دو روش مودال با هم مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها