بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC

نویسندگان

66165238

چکیده

دراین پژوهش تاثیر ریز ساختار بر تنش تسلیم سوپرآلیاژ IN738-LC موردمطالعه قرارگرفت. برای مشاهده ابعاد وتوزیع رسوبات ?? بعد ازعملیات حرارتی استاندارد ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد. آزمایشات کشش درمحدوده دمایی C ْ850-Cْ25 برروی این سوپرآلیاژ انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که تنش تسلیم آلیاژ بین دمای محیط ودمای C ْ450 ابتدا به آرامی کاهش می یابد وبا افزایش دمای آزمایش ازC ْ450 تا حدودC ْ700 تنش تسلیم افزایش یافته ودردمای بالاتر مجدداً با سرعت بیشتری کاهش می یابد. برای بررسی علل این رفتار مطالعات TEM برروی نمونه های کشیده شده تا 2/0? کرنش پلاستیک صورت گرفت. دردمای Cْ450 تعداد بسیارمحدودی از باندهای لغزشی مشاهده شد. همچنین نتایج بدست آمده از مطالعات TEM نشان دادند که در این دما نابجاییها قادر به برش همزمان رسوب وزمینه می باشند. دردمای C ْ700 دانسیته باندهای لغزشی افزایش چشمگیری داشته ونابجاییها در زمینه ما بین رسوبهای ?? اولیه متمرکزشده و برش همزمان رسوب و زمینه رخ نمی دهد. پدیده افزایش تنش تسلیم آلیاژ در دمای بالا را می توان به تغییرسیستم لغزشی فاز?? دردمای بالا و در نتیجه عدم امکان برش این رسوبات بوسیله نابجاییهای زمینه در این دما نسبت داد.

کلیدواژه‌ها