تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم

نویسندگان

61114072

چکیده

خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si-Mg با کنترل مورفولوژی فاز سیلیسیم یوتکتیکی در ریز ساختار بهینه می‌گردند. در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی جهت بهسازی مورفولوژی فاز سیلیسیم از طریق بهسازی شیمیائی و عملیات حرارتی صورت پذیرفته است. از آنجائیکه عملیات ترمومکانیکی(TMP) یکی از روش‌های مهم فرآوری مواد می‌باشد، در پژوهش حاضر، تأثیر نرخ کرنش و دمای اعمال تغییر شکل بر رفتار کار‌گرم آلیاژ ریختگی356A و تغییرات ریزساختاری مربوطه بررسی شده است. بدین منظور آزمایشهای فشارگرم در محدودة حرارتی ?C300 تا ?C540 و با نرخ کرنش‌های sec-1 001/0، sec-1 01/0و sec-11/0 انجام شد. نتایج آزمایش‌ها مبین تغییر مورفولوژی فاز سیلیسیم در آلیاژ 356A از مخلوط تیغه‌ای و سوزنی به کروی (قابل مقایسه با فرآیند بهسازی شیمیائی) می‌باشند. همچنین افزایش استحکام و شکل‌پذیری در دمای محیط با افزایش دمای تغییر شکل مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها