ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی

نویسندگان

چکیده

در این کار تحقیقاتی کلاه خودهای نظامی با استفاده از مواد کامپوزیتی طراحی و ساخته شد. کامپوزیت های طراحی شده قادر به مقاومت در برابر شلیک گلوله از فاصله نزدیک بودند. در این مطالعه، کامپوزیت از تلفیق سه نوع تقویت کننده متفاوت همراه با رزین مناسب ساخته شد و با استفاده از روش تاگوچی تعداد لایه های بهینه و بهترین نوع رزین برای به دست آوردن حداکثر مقاومت در برابر شلیک گلوله تعیین شد. همچنین نحوه قالبگیری و ترتیب قرار گرفتن لایه ها برای بهینه سازی خواص بالستیکی کامپوزیت مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها