مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری

نویسندگان

چکیده

ذخیره زمان و انرژی یکی از دغدغه های اصلی صنعت نساجی است . رفع این مشکل با بکارگیری تکنیک های جدید که مصرف انرژی کمتری دارند حاصل میشود . هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تابش امواج ریز موج بر روی خصوصیات الیاف پلی استری است که توسط رنگینه پاشیده شده رنگرزی شده اند . جهت بررسی این پدیده ابتدا نمونه هایی از الیاف پلی استری 100% خالص تهیه شدند و به منظور افزایش رنگ پذیری، قبل از فرآیند رنگرزی ، نمونه هادر دو محیط آب و حلال تترا کلرو اتیلن پیش عمل آوری شدند و پس ازفرآیند رنگریزی، میزان یکنواختی ، سرعت رنگرزی و میزان برداشت رنگینه آنها تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت . نهایتا برای بررسی بیشتر تغییرات ایجاد شده بر روی نمونه ها مشاهد ات توسط میکروسکوپ الکترونی رو بشی تحت شرایط متفاوتی از متغیرهای میکروسکوپ الکترونی انجام پذیر فت و شرایط بهینه برای انجام این بررسی ها تعیین گردید . نتایج بدست آمده حاکی از این حقیقت است که فرایند پیش عمل آوری با ایجاد تورم در الیاف باعث افزایش جذب رنگینه پاشیده در مدت زمان کوتاه تری نسبت به روشهای متداول رنگرزی شده است .

کلیدواژه‌ها