پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی ارتباط دمای نقطه ابری شدن با ماهیت محلول در نفت خام می باشد. در ضمن یک رابطه به منظور پیش بینی دمای نقطه ابری شدن در رسوب پارافین بسط داده شده است. یکی از پارامترهای مهم برای مشاهده اینکه رسوب پارافین صورت خواهد گرفت یا نه، دمای نقطه ابری شدن می باشد، از این رو جهت شناسایی پارامترهای تاثیر گذار بر روی دمای نقطه ابری شدن هیدروکربورهای پارافینی خالص علاوه بر مطالعه منابع و مقالات بسیاری، آزمایشهایی هم بر روی رسوب و نشست پارافین انجام شد و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مقاله منظور از هیدروکربورهای سنگین پارافینی، اجزای پارافینی یا آلکانهای نفت خام می باشند. براساس مشاهدات تجربی، از مهمترین پارامترهائی که دمای نقطه ابری شدن را تحت تاثیر قرار می دهند می توان وزن های مولکولی ظاهری محلول و ماده حل شونده و نیز درصد وزنی ماده حل شونده را نام برد. پارامترهای فوق اساس رابطه بدست آمده را تشکیل می دهند. بعبارت دیگر رابطه یادشده به خواص ذاتی مواد محلول از جمله وزن مولکولی، دمای نقاط ذوب و خواص ظاهری آنها مثل درصد وزنی بستگی دارد.
به منظور انجام برازش، معادلات مختلفی بررسی و یک معادله چند جمله ای غیر خطی برای پیش بینی دمای نقطه ابری شدن با خطای کمتر از 8/1% انتخاب گردید. رابطه بدست آمده از نظر کاربری خیلی ساده و از نظر هزینه محاسبات نسبت به سایر مدلها ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها