بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب

نویسنده

چکیده

تعیین ضریب انتقال جرم، عدد رینولدز ،عدد استانتون و سایر پرامترهای مربوط به هیدرودینامیک سیال در انتقال حرارت و سیالات از اهمیت خاصی برخوردار است. اندازه گیری پارامترهای فوق نیاز به ابزار و وسایل دقیق و گران قیمت دارد. لفذا در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تئوریهای علم الکتروشیمی و تعیین سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب با ضریب انتقال جرم امکان تعیین بعضی از پارامترهای هیدرودینامیکی سیال را بررسی گردد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ارتباط بین پارامترهای بدست آمده از این روش با نتایج محققین دیگر که از روشهای تجربی متفاوتی این پارامترها را بدست آورده اند در موافقت خوبی می باشند.

کلیدواژه‌ها