تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون

نویسندگان

چکیده

چگونگی انتقال حرارت در فرآیندهایی که در آنها پدیده های فیزیکی مانند انتقال جرم و واکنشهای شیمیایی در سیستم های سوسپانسیونی (جامد – مایع ) صورت می گیرد ، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تحقیق تجربی حاضر به بررسی ضریب انتقال حرارت در سیستم سوسپانسیونی ماسه و آب می پردازد که در آن ، ذرات ماسه دارای اندازه های متغیری در محدوده 200 الی 800 میکرومتر با غلظت 14/2 تا 3/10 درصد وزنی می باشد. سوسپانسیون در مخزنی دو جداره به قطر 29 سانتیمتر و ارتفاع مفید 35 سانتیمتر قرار داده می شود. مخزن مجهز به یک همزن توربینی چهار تیغه است که سرعت دورانی آن را می توان از 700 الی 1400 دور بر دقیقه تغییر داد. ضریب انتقال حرارت جابجائی بر حسب متغیرهای متعدد تعیین گردیده است و سپس با استفاده از روش آنالیز ابعادی رابطه ای تجربی بر اساس گروههای بدون بعد حاکم در این خصوص بدست اورده شده است. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که افزایش غلظت جامد در سوسپانسیون ، منجر به کاهش ضریب انتقال حرارت جابجائی می شود، اما افزایش قطر ذره جامد و نیز سرعت دورانی پره ، ضریب انتقال حرارت جابجائی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها