چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن

نویسندگان

چکیده

فرایند پیشگرم در صنعت فولادسازی به مجموعه عملیاتی اطلاق می گردد که طی آن مقاطع مختلف فولادی به طور پیوسته تا دمای کار گرم تحت گرمایش قرار می گیرند. از جمله پدیده های جانبی مهمی که در این فرایند رخ می دهند، می توان به پوسته زایی و اکسیداسیون سطح تختالها اشاره نمود. در این میان آنچه که بیش از پدیده پوسته زایی اهمیت می یابد، چسبندگی پوسته های حاصله به سطح تختال می باشد. در تحقیق حاضر، با رهیافتی کاملاً جدید اثر ترکیب شیمیایی و شکل فصل مشترک بر چسبندگی پوسته های اکسیدی در سه فولاد کم کربن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که وجود عنصر Si در فولاد نه تنها با تشکیل فاز واسط فایلایت و ایجاد پیوندهای شیمیایی باعث افزایش چسبندگی پوسته شده ، بلکه با افزایش تضرس فصل مشترک نیز بر میزان چسبندگی مکانیکی می افزاید.

کلیدواژه‌ها