اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی

نویسندگان

چکیده

مطالعات انجام شده بر روی اتصالات سازه خودرو نشان دهنده نقش تعیین کننده این اتصالات در پاسخ بدنه به بارهای استاتیکی و دینامیکی است. مقاله حاضر به بررسی رفتار الاستیک یک اتصال T شکل در بارگذاری استاتیکی می پردازد و یک روش برای ارزیابی مقدار سختی در این نوع اتصال ارائه می دهد. به وسیله این روش قسمتی از جابجائی کل نقطه اثر نیرو که مربوط به منطقه اتصال می شود ،اندازه گیری شده و سپس سختی منطقه اتصال بر اساس مقدار گشتاوری منطقه اتصال به اندازه یک رادیان می شود، محاسبه می گردد. در ادامه مقدار سختی یک اتصال T شکل از بدنه یک خودروی نمونه در دو جهت (براسا اهمیت بارهای وارده به اتصال) محاسبه شده است. بررسی نتایج به دست آمده و توجه به قسمتی از جابجائی نقطه اثر بارگذاری که منحصراً مربوط به منطقه اتصال می شود، حاکی از اهمیت در نظر گرفتن سختی اتصال است. در پایان نیز به منظور ارزیابی پاسخهای بدست آمده مدل اجزاء محدود دقیقی از نمونه آزمایش با استفاده از یک نرم افزار اجزاء محدود ساخته شد و این مدل نیز تحت بارگذاری های مشابه آزمایشها قرار گرفت. مقایسه نتایج تجربی و تحلیل عددی نشان دهنده انطباق قابل قبولی می باشد.

کلیدواژه‌ها