مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی

نویسنده

چکیده

دراین مقاله مبانی توسعه یک مدل ریاضی که بتواند تأثیر آبشکنها را بر میدان جریانات ناشی از امواج در نزدیک ساحل شبیه سازی نماید، توضیح داده شده است. مدل مورد بحث که با استفاده از روش تفاضل محدود نگاشته شده است، جریانهای ناشی از امواج را با استفاده از حل عددی معادلات دو بعدی Navier Stokes که در عمق انتگرال گیری شده اند، محاسبه مینماید. با توجه به اهمیت اندر کنش مو ج- جریان در شکل گیری رژیم هیدرودینامیک ناحیه ای کرانه ای ، تدابیر لازم برای منظور داشتن این فرآیند در محاسبات برنامه ریزی شده در این مدل ریاضی اندیشیده شده است. مدل ریاضی توسعه یافته با اطلاعات حاصل از اندازه گیریهای آزمایشگاهی گزارش شده در مرجع [1] و برخی مراجع دیگر مورد واسنجی و تصدیق قرار گرفته است. مقایسات نتایج محاسبات در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش موج – جریان صورت گرفته است و اثر ملحوظ داشتن این فرآیند در اصلاح نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها