طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس 1710 – 1880 Mhz

نویسنده

چکیده

با توجه به رشد سریع تکنولوژی تلفن همراه جهت افزایش تعداد متقاضیان این تکنولوژی ، لازم است که باند فرکانس این سیستم از 900 Mhz به 1800 Mhz انتقال یابد. استفاده از روش های دایورسیتی جهت بهبود کیفیت سیگنال دریافتی الزامی خواهد بود. صرفنظر از تکنیک های مختلفی دایورسیتی ، دریافت دو سیگنال مختلف توسط آنتن بخشی از این روش می باشد. استفاده از دو آنتن مجزا که در صفحه افقی در فاصله متناسب از یکدیگر قرار گیرند باعث افزایش حجم مورد اشغال ، وزن آنتن ها و درنتیجه منجر به ساخت دکل سنگین تر و پرداخت هزینه های بیشتر خواهد شد. استفاده از یک آنتن دوپلاریزه به جای سه آنتن تک پلاریزه مزیت این نوع آنتن ها را آشکار می سازد. در راستای این مقاله ابتدا مزایای یک آنتن دوپلاریزه متشکل از دو عنصلر دایروی راستگرد و چیگرد در مقایسه با آنتن دوپلاریزه مرسوم ، متشکل از دو عنصر متعامد خطی ارائه می گردد. سپس آنتن دوپلاریزه دایروی راستگرد و چیگرد طراحی و ساخته شده و نتایج اندازه گیری بدست داده می شود.

کلیدواژه‌ها