بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از جریان مستقیم و پالسی پوششهای کرمی ترک دار و عاری از ترک تهیه شدند. بررسی سایش پوششها نشان داد که ضرایب اصطکاک و میزان سایش در نمونه های عاری از ترک بیشتر از نمونه های ترک دار است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مکانیزم اصلی سایش در نمونه های ترک دار می تواند سایش خستگی به همراه سایش خراشان باشد که باعث کنده شدن و شکستن پوشش از مناطق پرتنش می شود. در پوشش های عاری از ترک به طریق پالسی نیز به نظر می رسد مکانیزم سایش از نوع چسبان باشد.

کلیدواژه‌ها