پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور پر عیارسازی کنسانتره های معدن تیتانیوم کهنوج , ایلمنیت و تیتانومگنتیت, به روش سرباره سازی و ببرسی چگونگی تأثیر آنها بر نحوه تشکیل و جدایش چدن از سرباره و توزیع عناصر مختلف در آنها, تأثیر اکسیداسیون و استحاله های فازی کنسانتره ها در دمای بالا نیز بر روند فرآیند سرباره سازی مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که دما و زمان احیاء و ذوب , نوع و میزان مواد کمک ذوب و عامل احیاءکننده از مهمترین پارامترهای کنترل کننده فرآیند سرباره سازی بوده و هر کدام بنحوی بر چگونگی جدایش چدن از سرباره و ترکیب شیمیایی آنها تأثیر می گذارند. در این رابطه نتایج نشان دادند که در حضور 5 درصد وزنی خوراک اولیه , دولومیت, با افزایش زمان و دمای مرحله ذوب از میزان اکسیدهای رنگی سرباره از جمله اکسید وانادیم کاسته شده و با اعمال شرایط عکس امکان بازیابی تقریباً کامل اکسید وانادیم و دیگر اکسیدهای موجود در خوراک اولیه در سرباره وجود دارد.
این نتایج همچنین نشان دادند که اکسیداسیون اولیه کنسانتره تأثیر چندانی بر روند فرآیندسازی ندارد.

کلیدواژه‌ها