کینتیک تشکیل و تجزیه So3در زمان اشتعال مخلوطی از پنتان -So2 در هوا

نویسنده

چکیده

در این مقاله پژوهشی ما پیشرفت تشکیل تری اکسید گوگرد در جریان اشتعال مخلوط n پنتان – هوا را که حاوی درصد های مختلف دی اکسید گوگرد(5/2 تا 20% ) نسبت به n پنتان است مطالعه می کنیم. طرح اجمالی کینتیک تشکیل و تجزیه را نیز پیشنهاد نموده ایم. مشابه سازی کینتیک آن با کامپیوتر به ما امکان می دهد تا درستی فرضیه را برای مخلوطی با مقادیر کم اکسید گوگرد "مشابه سوختهای صنعتی" بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها