استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی

نویسندگان

چکیده

در کار تحقیقاتی حاضر به منظور حل معضل بهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی که به واسطه جریان های خورنده ناگزیر به استفاده از مبدل های ساخته شده از مواد خاص و مختلف هستند تکنیک تجزیه شبکه ها به دو بخش تجزیه کلی و تجزیه جزئی تقسیم می گردد که روش تجزیه جزئی برای اولین بار پیشنهاد شده است و اشکالاتی همچون حداقل نبودن هزینه سالیانه کلی به دلیل عدم استفاده از Tmin های بهینه و نیز افزایش مصرف بار حرارتی گرمایشی و سرمایشی زیر مجموعه ها بدلیل کاهش بازیافت حرارت که از قبل در مورد روش تجزیه کلی نیز مطرح بود، در هر دو روش برطرف گردیده است. در انتها با انتخاب یک مسئله معروف در این زمینه که در مقابالت پژوهشی و کارهای تحقیقاتی انجام شده قبلی مورد استفاده قرار گرفته است نتایج هر دو روش به ازاء عوامل اقتصادی مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. این عوامل عبارتند از : قیمت انرژی در بخش گرمایش و سرمایش، نرخ بهره و طول عمر مفید شبکه نتایج بدست آمده در انتهای این مقاله مبین این واقعیت هستند که استفاده از روش های تجزیه کلی و تجزیه جزئی در انتگراسیون شبکه مبدل های حرارتی علاوه بر اینکه به ازاء شرایط اقتصادی اروپا قابل هستند، در شرایط اقتصادی خاورمیانه و بخصوص ایران نیز از توجیه منطقی و قابل قبولی برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها