کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی

نویسندگان

چکیده

فلوتاسیون ستونی از جمله روشهایی است که طی سالیان اخیر به علت افزایش راندمان تولید و هزینه های اجرائی کمتر در مقیاس صنعتی، پیشرفت قابل ملاحظه ای را شاهد بوده است. در این روش که بر اساس حرکت مواد آبران به سمت سطح در طول ستون بلندتر انجام میگیرد میزان بازیابی بیشتر خواهد شد. وجود آب شستشو در راس ستون به منظور شستن کف خارج شده نیز باعث افزایش عیار می گردد. در این بین اعمال کنترل مناسب بر روی این فرایند باعث بهبود نتایج خواهد شد که در عمل به علت عدم وجود ابزار اندازه‌گیری با صحت زیاد و وجود روابط پیچیده ریاضی بین متغیرهای درون سلول و غیر قابل پیش بینی بودن مقادیر کمی حاصل از اندرکنشهای متغیرهای مختلف با دشواری مواجه است. در این مقاله چگونگی استفاده از منطق فازی جهت کنترل یکی از پارامترهای مهم سلول (ارتفاع سطح کف) و چگونگی ابزاربندی و اندازهگیری متغیرها جهت حصول این مهم آورده شده است. مطالعه موردی با استفاده از کانسنگ مس سولفوره معدن چهل کوره یزد، کنترل کننده فازی و آب شستشو در راس ستون انجام گرفت و در میزان راندمان عملیات و عیار مس به ترتیب 39/23% و 28/43% بهبود حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها