تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل

نویسندگان

چکیده

مطالعات ژئوفیزیکی به سه روش مغناطیس سنجی (M) مقاومت ویژه ظاهری (Rs) و بارپذیری (IP)، در منطقه سوناجیل، واقع در 15 کیلومتری شرق شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی و در محدوده‌ای به ابعاد 800× 2300 متر انجام شده است. واحدهای سنگی موجود در منطقه شامل توف و آندزیت می باشد که در اکثر قسمتها به شدت دگرسان شده‌اند. مطالعات اولیه، تیپ احتمالی کانی سازی را مس پورفیری تشخیص داده است. جهت بررسی پدیده های ساختمانی و یا توده‌های نفوذی که می توانند منشا کانی سازی باشند از روش مغناطیسی استفاده شده است. به این ترتیب در سه بخش، مناطقی با شدت میدان بالا تشخیص داده شد که احتمالا در ارتباط با توده هایی از جنس آندزیت می باشد. جهت بررسی شکل و موقعیت پدیده های ساختمانی و توده های نفوذی روش دیکانولوشن اولر مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات ژئوالکتریک با آرایش الکترودی مستطیلی در کل منطقه و با آرایش دو قطبی – دوقطبی بر روی بیهنجاریهای بدست آمده از مرحله اول صورت گرفته است. از تکنیک های آمار کلاسیک، برای تشخیص حد آستانه‌ای در داده‌های بارپذیری و از ضریب همبستگی جهت پی بردن به ارتباط دو متغیر بارپذیری و مقاومت ویژه ظاهری استفاده گردید. آنگاه عملیات مدلسازی وارون سازی به روش هموار جهت پردازش داده‌های ژئوالکتریک به کار رفت. در نهایت با توجه به بیهنجاریهای به دست آمده از روشهای ژئوفیزیکی نقاطی جهت عملیات حفاری پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها