مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها

نویسندگان

چکیده

توده سنگی که در آن فضاهای حفاری به وجود می آید به دلیل وجود ناپیوستگی هایی ماننده درزه ها و گسلها محیطی ناپیوسته تلقی می شود. روشهای مختلفی برای تحلیل چنین محیطهایی وجود دارد که بهترین آنها روش های عددی می باشد. الگوریتم هایی برای مدلسازی یک سیستم متشکل از بلوکهای سنگی به همراه تشخیص انواع تماس بین بلوکهای این سیستم در این مقاله ارائه می شود که به عنوان یک پیش پردازنده برای روشهای عددی اجزای مجزا (DEM) و آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (DDA) به کار می روند . در این تحقیق تلاش شده است تا راه حل های ساده تری با کارایی بیشتر در مقایسه با روش های موجود ارائه شود.

کلیدواژه‌ها