تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون

نویسندگان

چکیده

پودر کاربید تنگستن نانوساختاری یکی از محصولات جدید نانوفناوری بوده و به دلیل خواص استثنایی خود به عنوان جایگزین پلاتین در واکنشهای مختلف مطرح شده است. در این تحقیق اثر دما و نرخ افزایش دما روی مشخصات و تغییرات فازی کاربید تنگستن نانوساختاری حاصل از سنتز پاراتنگستات آمونیوم بررسی شده است. نمونه های پاراتنگستات آمونیوم با شیب حرارتی 0C/min 1 و 33/0 تحت جریان 20% متان در هیدروژن حرارت داده شدند. نمونه ها در فواصل دمایی مشخص بیرون آورده شده و مورد آزماشهای توزین، تعیین چگالی، تعیین سطح ویژه (BET) پراش پرتوایکس (XRD) و میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) قرار گرفتند. نتایج حاکی از مرحله مهم تشکیل فاز W و افزایش ناگهانی سطح ویژه در حدود 0C 550 است. در دماهای بالاتر با تبدیل تدریجی W به W2C و بعد از آن WC تغییر چندانی در سطح ویژه ایجاد نمی شود. تشکیل رسوب کربن آمورف به علت متاناسیون حداقلی را در حول و حوش 0C 750 نشان می دهد. نرخ افزایش دمای C0/min 33/0 نسبت به C0/min 1 به جز در دماهای C0 850-650 تاثیر چندانی بر نانوساختار محصولات ندارد، اما میکروساختار آنها را دستخوش تغییرات کمتری می کند.

کلیدواژه‌ها