استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران

نویسندگان

چکیده

بکارگیری روش طیف سنجی قوسی در تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه های نفت خام، یک روش ساده جدید در تعیین مستقیم و همزمان مقادیر جزئی فلزات Fe , Cu, V, Al, Cr, Mg, Zn, Ca, Mn در نفت خام روغنهای نفتی و فراورده های نفتی می باشد. از پودر گرافیت بعنوان بافر طیف سنجی و نیز جهت تهیه پودرهای استاندارد استفاده گردید.
در این روش با استفاده از یک الکترود گردنه دار کربن و یک الکترود شمارنده مخروطی شکل، یک تخلیه الکتریکی قوسی پایدار D.C توسط ماتریس گرافیت صورت می گیرد.
از یک طیف نگار کوارتز با قدرت تفکیک بالا، برای این بررسی استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها