فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS

نویسندگان

چکیده

دستیابی به پوشش هایی با خواص مناسب برای اعمال بر روی سطوح ABS با چسبندگی خراش پذیری و سختی مناسب بر پایه رزین نیتروسلولز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. در این تحقیق آماده سازی ABS به دو روش حلالی و اکسایشی انجام شد که در روش حلالی از ایزوپروپیل الکل و در روش اکسایشی از سولفوکرومیک اسید استفاده گردید. برای ایجاد یک پوشش با چسبندگی و سختی مناسب بر روی ABS درصدهای مختلف از رزین نیتروسلولز با الکید کوتاه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که نسبت یک به یک از رزین نیتروسلولز با الکسید کوتاه بهترین خواص را از نظر سختی براقیت و چسبندگی دارد.

کلیدواژه‌ها