مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد

نویسندگان

چکیده

مدل ریاضی در پایلوت پلنت واحد گندله سازی با در نظر گرفتن واکنشهای سنگ آهک، مگنتیت و کربن در گندله ارائه می شود. معادلات دیفرانسیل جرم، انرژی و مومنتم بصورت همزمان حل می شوند. تغییرات درجه حرارت فشار و غلظت بر حسب ارتفاع بستر با نتایج تجربی مراحل مختلف شامل خشک شدن، پخت و سرد شدن گندله ها مقایسه می شوند. درصد سنگ آهک در گندله تا حصول بازیسیته مناسب (B4) و حداکثر احیاپذیری و حداقل چسبندگی تغییرات داده می شود. برای افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در سه حالت از کک استفاده شده است. در حالت اول ا افزودن مقادیر مختلف کک به گندله درجه حرارت گاز ورودی به بستر کاهش داده می شود. در حالت دوم علاوه بر کاهش درجه حرارت زمان گندله سازی نیز کاهش داده می شود. در حالت سوم علاوه بر موارد مذکور تزریق اکسیژن به کوره نیز انجام می شود و میزان پتانسیل افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی معین می گردد.

کلیدواژه‌ها