تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تابش از آرایه مجبری شکافدار مسطح (دو بعدی) مورد تحلیل قرار گرفته و توسعه داده شده است. در این روش اثر تزویج متقابل و ضخامت دیواره‌های موجبر منظور گردیده است. این مساله ابتدا به صورت معادلات انتگرالی و به کمک اصل هم ارزی فرمول بندی شده و سپس این معادلات به روش ممان حل شده است. برای این منظور از توابع پایه سینوسی فراگیر و روش گلرکین استفاده شده است. در این توابع پایه تنها چند جمله برای همگرائی پاسخ کافی است. روش ممان به محاسبه ماتریکسهای ادمیتانس نیاز دارد که در آنها توابع دایادی گرین مختلفی به کار رفته است. تکینی یکی از انتگرالهای ماتریکس ادمیتانس نیم فضا به روشی مناسب رفع شده و در نهایت نتایج تحلیل مشخصات آرایه های خطی و مسطح با نتایج اندازه گیریهای موجود مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها