اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید هدفگذار اصلاحی شبکه مبدل های حرارتی ، مبتنی بر فن آوری پینچ ارائه گردیده که در هنگام هدفگذاری ساختار سیستم هیدرودینامیکی شبکه موجود را به عنوان دو قید اصلی و به طور همزمان در نظر می گیرد . این روش برای لحاظ کردن ساختار شبکه موجود از یک مدل برنامه ریزی خطی استفاده می نماید . این مدل طی فرایند بهینه سازی شبکه ای را پیدا می کند که حداکثر سازگاری را با شبکه موجود داشته باشد . همچنین از روش ، با استفاده از معادلات افت فشار ، میزان کاهش ضریب فیلم جریان های شبکه به دلیل افزایش سطح تبادل حرارت را د رطی یک فرایند تکراری محاسبه می نماید . تدابیر اتخاذ شده در این روش سبب می شوند که از یک طرف عدم تغییر تجهیزات هیدرودینامیکی شبکه موجود تضمین شود و از طرف دیگر به دلیل سازگاری شبکه جدید با شبکه موجود ، میزان سطح اضافه شونده و تغییرات بر روی شبکه موجود حداقل گردد . موارد فوق نهایتا باعث می شود که با استفاده از این روش در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی ، هدف اصلی هر پروژه اصلاح ، یعنی استفاده بهینه از سرمایه محقق گردد .

کلیدواژه‌ها