کلیدواژه‌ها = سیستم پخت
بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

ایرج رضائیان؛ امیرحسین محمدی؛ جواد ایوانی