کلیدواژه‌ها = موج
ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

بهروز گتمیری؛ آرش عاشور