کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت مزدوج
تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

حسین شکوهمند؛ جواد رستمی