کلیدواژه‌ها = تجزیه مقادیر تکین
استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

فریدون ثابت قدم؛ وحید اصفهانیان؛ محمد افتخاری یزدی