کلیدواژه‌ها = مصرف آب
پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

مسعود تابش؛ سیامک گوشه؛ محمدجواد یزدان پناه