کلیدواژه‌ها = هیدروفرمینگ لوله
شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

حسین کاشانی زاده؛ محمود موسوی مشهدی