نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

ایرج رضائیان؛ امیرحسین محمدی؛ جواد ایوانی