نویسنده = سید شمس الدین عابدی
تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

حسن فرهنگی؛ حمید قاسم؛ سید شمس الدین عابدی